KVKK

KAPSAM VE AMAÇ
İşbu Politika, 6698 sayılı KVK Kanunu ve KVK Politika Kitabı kapsamın da (Sunis Hotel
Su) Turaçlar Şehir Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yani kısaca SUNIS olarak
adlandırılan veri sorumlusunun müşterileri, personeli ve iletişim ve etkileşim içinde
bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerle girdiği hukuki, ticari ya da finansal ilişkilerden doğan
veya doğrudan elde edilen kişisel verilerin SUNIS tarafından işlenmesiyle ilgili
düzenlemeleri yapmak, uyulması gereken koşulları belirlemek, beyan ve ilan etmek amacını
taşımaktadır.
Aydınlatma Yükümlülüğü
07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu) kapsamında, SUNIS ’in, çalışan personelinin bunun yanında iletişim ve etkileşimde
bulundukları gerçek veya tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında işlenen kişisel verilerin
mevzuatın getirdiği zorunluluk ve gereklilikler nedeniyle hukuki bir düzene bağlanması
gerekmektedir.
SUNIS, personel ve iletişim ve etkileşimde bulunduğu ilgili kişilerin kişisel veri
güvenliği ve gizliliği ilkelerine üst düzeyde dikkat ve özen göstermektedir. Hizmetlerin yerine
getirilmesi esnasında, ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğine öncelik verilmektedir.
Yukarıda adı geçen kanun hükümleri gereği gerçek kişi ile ilişkisi kurulabilen, her
türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere) KVK Kanunu
kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kişisel veriler, Veri Sorumlusu
sıfatıyla SUNIS tarafından aşağıda detayları açıklanan yöntemlerle ve mevzuat tarafından
emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.
“Kişisel Verilerin İşlenmesi” bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı
Kişisel veriler mevzuat gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle örneğin
platforma kayıt, telefon, faks, e posta, sms ve diğer sosyal medya mecraları, mobil
uygulamalar yoluyla, ses ve görüntü kaydı da dahil yazılı veya sözlü olarak bu veriler SUNIS
tarafından elektronik ya da fiziki ortamda toplanabilir.
6698 sayılı KVKK nun 5. maddesi çerçevesinde
a) Veri sahibinin açık rızası,
b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
d) SUNIS ile onay ve/veya imza sonucunda düzenlenen sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması,
e) SUNIS ’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
f) İlgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması,
g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SUNIS ’in meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.)
ve yine 6. maddesi kapsamında
a) Veri sahibinin açık rızası,
b) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Transferi
İlgili kişiye ait kişisel veriler; mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde resmi kurum ve
kuruluşlar tarafından talep edilmesi, SUNIS ’in faaliyetlerinin ve sorumluluğunun bir gereği
olarak ticari, hukuki ve ekonomik ilişki içerisinde bulunduğu yurt içi / yurt dışı çözüm
ortakları, proje ortakları, program ve işbirliği ortakları, tedarik sağlayıcı firma, kurum ve
kuruluşlar, bağımsız denetçi kuruluşlar, banka ve finans kuruluşları, yardım ve destek alınan
diğer firma, kişi ve kuruluşlarla, avukat, mali müşavir, hukuk, bilişim, kalite ve finans
danışmanları gibi danışmanlık firmaları ile SUNIS tarafından gerekli elektronik ve fiziksel
güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabilir. Transfer edilebilir. Bu paylaşım ve transfer
işlemleri yurt dışı için de geçerlidir.
SUNIS , ilgili kişiye ait kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla
Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, ABD, İngiltere olmak üzere başka ülkelerde ,
yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular,
hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir
ve saklayabilir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
İlgili kişiye ait kişisel veriler; onay ve/veya kabul edilerek imzalanan tüm
sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imza ile
gerçekleştirilen onay, kabul ve bildirimler, SUNIS ’in idari merkezi, fiziki ortamlar, çağrı
merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer
kamuya açık alanlar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa araştırması,
Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, mobil
uygulamalar, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi gibi yöntemler ile
ilgili kişi ile iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses
kaydı veya elektronik ortamlarda elde edilen veriler tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince
zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak saklanmaktadır. 
SUNIS tarafından, yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları da dikkate alınarak bu politikanın daha önce açıklanan amaçları doğrultusunda
işlenebilir veya transfer edilebilir.
Kullanıcı Hakları
(6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca)
İlgili kişiler, kişisel verileri ile ilgili olarak, SUNIS ’in aşağıdaki e-posta adresi yoluyla
kişisel verilerinin;
1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2) İşlenmişse bilgi talep etme,
3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde ya da yurt dışında transfer edilen 3. kişileri bilme,
5) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
7) Aktarıldığı 3. kişilere karşı yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini
talep etme
Ve mevzuatta yazılı diğer haklara sahiptir.
Kanun Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Veri Sorumlusu
SUNIS Veri Sorumlusu www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS sisteminde kayıtlı olan
kişidir.
İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında, taleplerini, şikayetlerini, önerilerini
SUNIS ’in aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap
açılışı sırasında kullanıcı tarafından bildirilen ve internet sitesinde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresinin de belirtilmesi suretiyle yine aşağıda belirtilen elektronik posta adresine
gönderebilir.
Başvurularda isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim veya iş yeri
adresi, Cep Telefon numarası, e posta adresi ile talep konusunun bulunması zorunlu olup,
taleple ilgili bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir
SUNIS ile yapılacak yazışmalarda resmi dil Türkçe’dir. Bu nedenle her türlü
başvurunun, yazışmanın, sorun, şikayet ve önerilerin Türkçe dilinde yazılması ve
gönderilmesi esastır.
Başvuru yazılı ve fiziki olarak gönderiliyor ise imza ıslak imzalı olmalıdır.
Talep, sorun, öneri ve şikayetlere ilişkin cevaplar kural olarak ücrete tabi değildir.
Ancak verilecek cevapla ilgili bir masraf, harç ya da başkaca bir maliyet söz konusu olursa
SUNIS , KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki
ücretleri talep etme hakkını saklı tutar. 
Daha detaylı bilgi almak için veya KVK Politikası ile ilgili sorun, talep, öneri ve
şikayetleriniz için kvkkturaclarsehir@sunishotels.com adresine başvuru yapmanız rica
olunur.
Ayrıca KVK Politika kitabını da SUNIS den temin etmeniz mümkündür.
Fiziki ve yazılı başvurularınızı için :
Adres : Meltem Mah. Dumlupınar Bulvarı No:205
PK.07050 Muratpaşa / ANTALYA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:205, 07050, Muratpaşa, Antalya, Türkiye

HotelSU Menü